Dqm resursi
Dqm skole kvaliteta
Dqm konferencije
Seminar 1

Da bi interne provere postigle postavljene ciljeve, njih treba da organizuje i izvodi osoblje koje poseduje odgovarajuću kvalifikaciju i lične osobine. Loše izvedena interna provera ne samo da može da dovede do neželjenih rezultata, nego može da nanese štetu integrisanom sistemu menadžmenta, dovede u pitanje poverenje u njega i da nepovoljno deluje na odnose unutar organizacije. Baš zato, seminar je namenjen stručnjacima i specijalistima, sa određenim iskustvom, u organizaciji za njihovo kontinualno usavršavanje i održavanje kompetentnosti kroz obuku, proveru stečenog znanja i sticanje sertifikata internog proveravača.

Detaljnije

Seminar 2

Da bi interne provere postigle postavljene ciljeve, njih treba da organizuje i izvodi osoblje koje poseduje odgovarajuću kvalifikaciju i lične osobine. Loše izvedena interna provera ne samo da može da dovede do neželjenih rezultata, nego može da nanese štetu integrisanom sistemu menadžmenta, dovede u pitanje poverenje u njega i da nepovoljno deluje na odnose unutar organizacije. Baš zato, seminar je namenjen stručnjacima i specijalistima, sa određenim iskustvom, u organizaciji za njihovo kontinualno usavršavanje i održavanje kompetentnosti kroz obuku, proveru stečenog znanja i sticanje sertifikata internog proveravača.

Detaljnije

Seminar 3

Seminar je namenjen svima koji su odgovorni za izvršavanje svog rada kao i za kvalitetno obavljanje posla drugih zaposlenih u organizaciji. Seminar će biti koristan zaposlenima u sektoru za upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitom životne sredine i upravljanje zaštitom na radu i sigurnosti zaposlenih u organizaciji. Seminar je takođe namenjen rukovodiocima proizvodno-tehničkog sektora, glavnim inženjerima, upravnicima održavanja i drugim zaposlenima.

Detaljnije

Seminar 4

U uslovima brzih promena u privredi, za rukovodnu strukturu je veoma važno da blagovremeno utvrđuje poslovne ciljeve i donosi valjane odluke. Pri tome je od neprocenjive koristi planiranje koje omogućuje analizu čitavog skupa budućih procesa rada. Seminar će biti koristan svakom rukovodiocu pri ostvarivanju određenih proizvodnih, marketinških, tehnoloških, finansijskih i kadrovskih ciljeva, kao i pri otkrivanju i otklanjanju propusta u upravljanju i neusaglašenosti u radu. Seminar je namenjen rukovodnoj strukturi organizacije koja treba da da konkretne odgovore na pitanja koja interesuju druge zainteresovane strane, a naročito:

  • Šta treba da investiram?
  • Šta ću na kraju dobiti?
  • Kakva je očekivana zarada?
  • Kada će se isplatiti troškovi?
  • Kakav je rizik?
Detaljnije

Seminar 5

Ukupnim potrebnim znanjima za primenu metode FMECA ne raspolaže samo jedna funkcija ili pojedinac u preduzeću. Ova činjenica nameće potrebu da se ocena projekta proizvoda ili procesa metodom FMECA vrši od strane jednog multidisciplinarnog tima specijalista iz preduzeća. Strukturu FMECA tima pri projektovanju proizvoda treba da čine: inženjer iz razvoja (koordinator), inženjer za projektovanje, inženjer za ispitivnaje, inženjer za pouzdanost, inženjer za sigurnost, inženjer za menadžment kvalitetom, inženjer za softwer, inženjer iz tehničke pripreme, inženjer iz proizvodnje, inženjer za logistiku, inženjer iz nabavke, inženjer iz prodaje. Seminar je namenjen učesnicima u timskom radu svih funkcija koje mogu da doprinesu efektivnijem nalaženju rešenja i utvrđivanju adekvatnih korektivnih mera, ukoliko se oceni da je projektovano rešenje neadekvatno.

Detaljnije

Seminar 6

Seminar je namenjen za nivo rukovođenja i nivo izvršilaca u proizvodnoj organizacionoj celini i u administrativnoj organizacionoj celini. Seminar će biti koristan rukovodiocima i izvršiocima svih nivoa koji rešavaju probleme: smanjenja broja povreda i nesrećnih slučajeva na radu, povećanja produktivnosti posla, povišenja kvaliteta isporučenih proizvoda, smanjenja zaliha u magacinima, promene odnosa zaposlenih prema poslu.

Detaljnije

Seminar 7

Seminar je namenjen rukovodiocima i stručnjacima organizacija svih privrednih grana uključujući oblast usluga.

Detaljnije

Seminar 8

Seminar je namenjen prvenstveno najvišoj rukovodnoj strukturi organizacije. Seminar će biti koristan rukovodiocima i inženjerima svih nivoa koji rešavaju probleme neprekidnog unapređenja kvaliteta u svim fazama životnog ciklusa proizvoda i usluga.

Detaljnije

Seminar 9

Proces unapređenja kvaliteta poslovanja je zasnovan na ogromnoj količini disciplinovanog napornog rada i ljudske kreativnosti. Ne postoje takve stvari kao što je uspeh preko noći. Put ka postizanju najvišeg nivoa kvaliteta i izvrsnosti počinje sa usvajanjem obaveze i posvećivanjem tim ciljevima  najvišeg menadžmenta organizacije, kao i usvajanjem i radom svih zaposlenih, u  timskom okruženju, na postizanju tih ciljeva. Pri tome se mora  shvatiti da unapređenje kvaliteta poslovanja  nije dodatak na ono čime se organizacija bavi, nego način na koji ona posluje. Seminar će biti koristan rukovodiocima i izvršiocima svih nivoa koji moraju biti obučeni za izvršavanje tog posla.

Detaljnije

Seminar 10

Seminar je namenjen inženjersko-tehničkom personalu, ekonomistima, arhitektama, rukovodiocima privrednih organizacija, rukovodiocima javno-komunalnih preduzeća i dr.

Detaljnije

Seminar 11

Seminar je prvenstveno namenjen rukovodiocima i stručnjacima preduzeća iz Srbije, koji učestvuju u spoljnotrgovinskoj delatnosti, orijentisanih ka izvozu proizvoda u na tržište Carinskog saveza i, naročito, u Rusku Federaciju.

Detaljnije

Reč direktora

Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću (Dependability and Quality Management, skraćeno DQM) je nastao iz naučne škole u oblasti primenjene teorije pouzdanosti, inženjerstva održavanja, efektivnosti sistema i upravljanja kvalitetom. Svojim rezultatima i dostignućima u oblasti naučnih istraživanja, kontinualnog obrazovanja i privrednih primena, Istraživački centar DQM se svrstao u red vodećih svetskih institucija u predmetnom području.

Kvalitet nije samo svojstvo proizvoda koje interesuje korisnika i druge zainteresovane strane, nego i karakteristika ekonomske sigurnosti države. Baš kvalitet predstavlja glavni uslov jačanja nacionalne ekonomije. To potvrđuje iskustvo najrazvijenijih zemalja. Nizak nivo kvaliteta nanosi štetu privredi u nacionalnim razmerama i direktno utiče na nivo kvaliteta življenja stanovništva.

U savremenom svetu brzina prirodnog zastarevanja znanja je veoma velika, a ciljevi koje pred sebe postavlja posao koji se razvija uvek su agresivni, tj. uvek su viši od granice koja postoji u određenom trenutku. Prema tome, personal koji je pozvan da ispuni agresivne ciljeve, uvek ima neki "jaz" (nesklad) između kvalifikacije (kompetentnosti) koju poseduje i kvalifikacije (kompetentnosti) koja je potrebna za ispunjenje postavljenih zadataka. Prema tome, postoji neprekidna potreba za uklanjanjem tog "jaza" (nesklada), tj. neprekidna potreba sticanja novih zanja, veština i iskustava.

Ključ efektivnog kontinualnog obrazovanja za kvalitet predstavlja dobro shvatanje potreba zaposlenih u organizacijama. Odeljenje za kontinualno obrazovanje Istraživačkog centra DQM je, zahvaljujući iskustvu u obuci preko 3.500 slušalaca iz različitih organizacija, prepoznalo kako iskoristiti obuku za ostvarivanje poslovnih ciljeva organizacija. Međunarodna DQM škola menadžmenta kvalitetom, pod naslovom "Neprekidno unapređenje kvaliteta, Efektivno školovanje menadžera za kvalitet", je pronašla odgovore na sledeća pitanja: Koja vrsta obuke Vam je potrebna? Koga mi treba da obučavamo? Kako ćemo ostvariti proces obuke? Kako ćemo znati da li je obuka efektivna? Kako se proces obuke može usavršavati? Ako je nekoga zainteresovao naš prilaz pitanjima unapređenja kvaliteta, sistema menadžmenta i proizvodnih sistema u organizacijama, a takođe - jedinstvenom školovanju menadžera za kvalitet, rado ćemo vam izneti svoja iskustva.

(Izvod iz Predgovora monografije
"Neprekidno unapređenje kvaliteta, Efektivno školovanje menadžera za kvalitet")

Akademik prof. dr Ljubiša Papić
Direktor i osnivač Istraživačkog centra DQM